SerwisiPhone Regulamin

Regulamin firmy iDoit

Regulamin

Regulamin

Poniżej Znajduje Się Regulamin Serwisu

1.Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą iDoit – Serwis Apple Marcin Godlewski ul. Jurija Gagarina 31,00-753 Warszawa, NIP: 5252332129 ,zwanym dalej iDoit a Zleceniodawcą.
2. Pozostawiając sprzęt w serwisie iDoit i odbierając pokwitowanie naprawy/karty przyjęcia Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3.iDoit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy.
4. iDoit zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samopostępujące uszkodzenia wynikające z korozji, zalania, przepięcia, itd.
5.Serwis iDoit udziela 3-miesięcznej gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części.
6.Gwarancją iDoit nie zostają objęte części nie będące przedmiotem usługi serwisowej.
7.Gwarancja iDoit zostaje automatycznie anulowana w momencie stwierdzenie naruszenia plomb gwarancyjnych / ingerencji osób trzecich / uszkodzenia mechanicznego, ingerencji cieczy itp.
8. Serwis iDoit nie ponosi odpowiedzialności za usterki zatajone lub nie ujawnione przez Zleceniodawcę podczas przyjmowania sprzętu do serwisu.
9.Uszkodzone części wymienione w trakcie usługi serwisowej nie są zwracane Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.
10.Diagnoza i wycena usługi serwisowej są bezpłatne.
11.Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych i typowo nie przekracza 10 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach uzależnionych od dostępności części u producentów idostawców czas ten może ulec wydłużeniu.
12.Zwrot urządzenia przyjętego do serwisu następuje po okazaniu przez Zleceniodawcę oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu do serwisu lub okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej sprzęt. Wersja elektroniczna niniejszego dokumentu nie będzie honorowana i nie jest podstawą do zwrotu urządzenia Zleceniodawcy.
13. Po upływie 180 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za dzień za składowanie urządzeń w serwisie iDoit.
14. Po upływie 365 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy nieodebrane urządzenia są utylizowane, a Zleceniobiorca zrzeka się wszelkich praw do powierzonego iDoit urządzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883).
15.Reklamacje uwzględniane będą tylko od Poniedziałku do Piątku, czas realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 14 dni.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje Pytania? Napisz Do Nas a my Ci Pomożemy!